ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ

องค์ประกอบด้านข้อมูล/คำตอบ

o1 โครงสร้าง

o2 ข้อมูลผู้บริหาร

o3 อำนาจหน้าที่

o4 แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน

o5 ข้อมูลการติดต่อ

o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

o7 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

o8 Q&A

o9 Social Network

o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน การดำเนินงาน

o11 แผนดำเนินงานและ
การใช้งบประมาณประจำปี

o12 รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานและการใช้
งบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน

o13 รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี

การปฏิบัติงาน

o14 คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน

การให้บริการ

o15 คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ

o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

o17 รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจการให้บริการ

o18 E–Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ

o20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ

o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุรายเดือน

o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o23 นโยบายหรือแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

o24 การดำเนินการตามนโยบาย
หรือแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

o25 หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

o26 รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o27 แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o30 การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต นโยบาย No Gift Policy

o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย
No Gift Policy จาก
การปฏิบัติหน้าที่

o32 การสร้างวัฒนธรรม
No Gift Policy

o33 รายงานผลตามนโยบาย
No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

o34 การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี

o35 การดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

แผนป้องกันการทุจริต

o36 แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต

o37 รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี
รอบ 6 เดือน

o38 รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

o41 การประเมินจริยธรรม
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o43 การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน