การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ                                                                                                                                                              URL

O1 โครงสร้าง

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

O3 อำนาจหน้าที่

หน้า HOME
https://www.pakkhadcity.go.th/Main/home/

หน้าแรก-ไปที่ข้อมูลพื้นฐาน- เลือก ภารกิจอำนาจหน้าที่

1.https://www.pakkhadcity.go.th/Main/%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%94/

2.สำนักปลัด
https://www.pakkhadcity.go.th/Main/%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%94/

3.กองคลัง
https://www.pakkhadcity.go.th/Main/%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87/

4.กองช่าง
https://www.pakkhadcity.go.th/Main/%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87/

5.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
https://www.pakkhadcity.go.th/Main/%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%a7%e0%b8%94/

6.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
https://www.pakkhadcity.go.th/Main/%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1/

7.กองการศึกษา
https://www.pakkhadcity.go.th/Main/%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2/

8.กองสวัสดิการสังคม
https://www.pakkhadcity.go.th/Main/%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1/

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5 ข้อมูลการติดต่อ

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อ                                                                                                                                                              URL

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อ                                                                                                                                                              URL

O9 Social Network

หน้า HOME
https://www.pakkhadcity.go.th/Main/home/

หน้าแรก-ข้อมูลพื้นฐาน-ติดต่อเรา
1.https://www.pakkhadcity.go.th/Main/%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%a3/

หน้าแรก-ด้านล่างสุดของเว็บไซต์
2.https://www.pakkhadcity.go.th/Main/home/

แผนการดำเนินงานประจำปี

ข้อ                                                                                                                                                              URL

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

หน้า HOME
https://www.pakkhadcity.go.th/Main/home/

หน้าแรก ไปที่ การดำเนินงาน หัวข้อ การดำเนินงาน เลือกเมนู รายงานผลการดำเนินงาน
https://www.pakkhadcity.go.th/Main/2022/03/15/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b3/

การปฏิบัติงาน

ข้อ                                                                                                                                                              URL

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

หน้า HOME
https://www.pakkhadcity.go.th/Main/home/

หน้าแรก- ไปที่ งานบริการประชาชน – หัวข้อ คู่มือการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่

1.กองคลัง https://www.pakkhadcity.go.th/Main/%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87/%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87-2/

2.กองยุทธศาสตร์ฯ
https://www.pakkhadcity.go.th/Main/%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%af/

การให้บริการ

ข้อ                                                                                                                                                              URL

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

หน้า HOME
https://www.pakkhadcity.go.th/Main/home/

หน้าแรก- ไปที่ งานบริการประชาชน – หัวข้อ คู่มือการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่

1.คู่มือกองช่าง
https://www.pakkhadcity.go.th/Main/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87/

2.คู่มือกองสวัสดิการ
https://www.pakkhadcity.go.th/Main/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%af/

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ                                                                                                                                                              URL

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี รอบ 6 เดือน

หน้า HOME
https://www.pakkhadcity.go.th/Main/home/

หน้าแรก ไปที่การดำเนินงาน หัวข้อการบริหารเงินและงบประมาณ เลือกเมนู รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
https://www.pakkhadcity.go.th/Main/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99/

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ                                                                                                                                                              URL

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ

หน้า HOME
https://www.pakkhadcity.go.th/Main/home/

หน้าแรก – เลื่อนลงมาด่านล่าง ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างฯ จะอยู่ใต้บล็อกสายด่วนนายกฯ
และข่าวประชาสัมพันธ์
1. https://www.pakkhadcity.go.th/Main/home/

หน้าแรก – ไปที่ การจัดซื้อจัดจ้าง – เลือก ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างฯ
2. https://www.pakkhadcity.go.th/Main/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87-%e0%b8%9b%e0%b8%a3/

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

หน้า HOME
https://www.pakkhadcity.go.th/Main/home/

หน้าแรก ไปที่ การจัดซื้อจัดจ้าง หัวข้อข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เลือกเมนู สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
https://www.pakkhadcity.go.th/Main/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2-2/

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ                                                                                                                                                              URL

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หน้า HOME
https://www.pakkhadcity.go.th/Main/home/

หน้าแรก – ไปที่การดำเนินงาน – หัวข้อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เลือก การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
https://www.pakkhadcity.go.th/Main/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%a2/

1.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล PDF
https://www.pakkhadcity.go.th/Main/wp-content/uploads/2022/02/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5.pdf

2.แนวทางการพัฒนาข้าราชการฯ PDF
https://www.pakkhadcity.go.th/Main/wp-content/uploads/2022/01/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AF-1.pdf

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หน้า HOME
https://www.pakkhadcity.go.th/Main/home/

หน้าแรก – ไปที่ การดำเนินงาน – การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เลือก หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
https://www.pakkhadcity.go.th/Main/%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%9e-2/

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

หน้า HOME
https://www.pakkhadcity.go.th/Main/home/

หน้าแรก ไปที่การดำเนินงาน หัวข้อ การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เลือกเมนู รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
https://www.pakkhadcity.go.th/Main/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%b1-2/

ไฟล์ PDF-1  https://www.pakkhadcity.go.th/Main/wp-content/uploads/2022/03/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%AF-2564.pdf

ไฟล์ PDF-2 https://www.pakkhadcity.go.th/Main/wp-content/uploads/2022/04/o28-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5-.pdf

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อ                                                                                                                                                              URL

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หน้า HOME
https://www.pakkhadcity.go.th/Main/home/

หน้าแรก – ไปที่แผนงาน – หัวข้อ แผน ป.ป.ช.
เลือกเมนู แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
https://www.pakkhadcity.go.th/Main/%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%af/

ไฟล์ PDF คู่มือ ระเบียบการทุจริตและประพฤติมิชอบ  https://www.pakkhadcity.go.th/Main/wp-content/uploads/2022/02/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A.pdf

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หน้า HOME
https://www.pakkhadcity.go.th/Main/home/

หน้าแรก – เลื่อนลงมาจะอยู่ช่วงกลางของเว็บไซต์
ใต้บล็อกข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง – ระบบร้องเรียนการทุจริต
https://www.pakkhadcity.go.th/Main/%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%95/

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ                                                                                                                                                              URL

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

หน้า HOME
https://www.pakkhadcity.go.th/Main/home/

หน้าแรก – ไปที่ บริการประชาชน – ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
https://www.pakkhadcity.go.th/Main/%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%b4/

การป้องกันการทุจริต

ข้อ                                                                                                                                                              URL

O34 นโยบายไม่รับของขวัญ ( No Gift Policy )

หน้า HOME
https://www.pakkhadcity.go.th/Main/home/

หน้าแรก – ไปที่ ข้อมูลพื้นฐาน – เลือก เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
” No Gift Policy ”
https://www.pakkhadcity.go.th/Main/%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%95%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4/

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

ข้อ                                                                                                                                                              URL

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อ                                                                                                                                                              URL

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ข้อ                                                                                                                                                              URL

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ข้อ                                                                                                                                                              URL

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

หน้า HOME
https://www.pakkhadcity.go.th/Main/home/

หน้าแรก – ไปที่แผนงาน แบนเนอร์ แผน ป.ป.ช.
เลือกเมนู มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

รายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2564
https://www.pakkhadcity.go.th/Main/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%9b/

ไฟล์ PDF
https://www.pakkhadcity.go.th/Main/wp-content/uploads/2022/02/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2564.pdf

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสในหน่วยงาน