พิธีไหว้ครู 2565 โรงเรียนเทศบาลปากคาด

นายภิรมย์ ยนต์พันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลปากคาด
เป็นประธานเปิดงาน การจัดพิธีไหว้ครูของโรงเรียนเทศบาลปากคาด
ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอุทิศ พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล , ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,
ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ผอ.กองการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลปากคาด
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีไหว้ครูในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลปากคาด

ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.เป็นแอสฟัสต์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 43

ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.เป็นแอสฟัสต์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 43

ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.เป็นแอสฟัสต์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 22

ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.เป็นแอสฟัสต์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 22

ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงผิวถนนจราจร คสล.เป็นแอสฟัสต์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 18

ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงผิวถนนจราจร คสล.เป็นแอสฟัสต์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 18

ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.เป็นแอสฟัสต์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 19

ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.เป็นแอสฟัสต์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 19

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.เป็นแอสฟัสต์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 2

ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.เป็นแอสฟัสต์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 2

นายกภิรมย์ มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด19

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายภิรมย์ ยนต์พันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลปากคาด ได้มอบอุปกรณ์ ป้องกัน Covid – 19
อาทิ ชุดตรวจ ATK,เครื่องวัดอุณหภูมิ,เครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อ,หน้ากากอนามัย,แอลกอฮอล์,สบู่เหลว ฯลฯ
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุหลักประกันสุขภาพเทศบาลปากคาด (สปสช.) ให้แก่ โรงเรียนเทศบาลปากคาด

คำสั่ง มอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ปลัดเทศบาล

คำสั่ง มอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ปลัดเทศบาล

ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.เป็นแอสฟัสต์ติก ซอยเทศบาล 29

ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.เป็นแอสฟัสต์ติก ซอยเทศบาล 29

ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.เป็นแอสฟัสต์ติก ซอยเทศบาล 5

ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.เป็นแอสฟัสต์ติก ซอยเทศบาล 5