แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง
22/06/2022 ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.เป็นแอสฟัสต์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 43
22/06/2022 ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.เป็นแอสฟัสต์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 22
22/06/2022 ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงผิวถนนจราจร คสล.เป็นแอสฟัสต์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 18
22/06/2022 ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.เป็นแอสฟัสต์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 19
22/06/2022 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.เป็นแอสฟัสต์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 2
08/12/2021 แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
08/12/2021 แผนการจัดหาพัสดุ-ปี-2564
08/12/2021 แผนดำเนินการบริหารงานพัสดุ ปี 2563
09/11/2021 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบระมาณ ๒๕๖๕