ตรวจสอบภายใน

แผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2568

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ทต.ปากคาด

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน-1-ตุลาคม-2564-ถึง-30-กันยายน-2565