แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

https://www.pakkhadcity.go.th/Main/wp-content/uploads/2021/12/00000338.pdf