อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตําบล

   อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546) และ
พระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้

    1. อํานาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ได้กําหนด อํานาจหน้าที่ที่เทศบาลตําบลต้องทํา ได้แก่
     (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
     (2) ให้มีและบํารุงทางบกและทาง
     (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัด มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
     (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
     (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
     (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
     (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
     (8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทั้งถิ่น
     (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

  2. อํานาจหน้าที่ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ได้กําหนด อํานาจหน้าที่ที่เทศบาลตําบลอาจจัดกิจกรรมใดๆ ในเขต
เทศบาล ได้แก่
     (1) ให้มีน้ําสะอาดหรือการประปา
     (2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
     (3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
     (4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
     (5) บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร
     (6) ให้มีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
     (7) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
     (8) ให้มีและบํารุงทางระบายน้ํา
     (9) เทศพาณิชย์ 

  3. และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจ
และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้
     (1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
     (2) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ําและทางระบายน้ํา
     (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
     (4) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ
     (5) การสาธารณูปการ
     (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
     (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
     (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
     (9) การจัดการศึกษา
     (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส
     (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันของท้องถิ่น
     (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
     (13) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
     (14) การส่งเสริมกีฬา
     (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
     (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
     (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
     (18) การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
     (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
     (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
     (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
     (22) การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์
     (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณอื่น ๆ
     (24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     (25) การผังเมือง
     (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
     (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
     (28) การควบคุมอาคาร
     (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
https://www.pakkhadcity.go.th/Main/wp-content/uploads/2021/12/1ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว.pdf

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
https://www.pakkhadcity.go.th/Main/wp-content/uploads/2021/12/2ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว.pdf

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2ว 524 ลว. 21 ก.พ. 56 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
https://www.pakkhadcity.go.th/Main/wp-content/uploads/2021/12/3หนังสือกระทรวงมหาดไทย-ท.pdf

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2ว 0600 ลว. 29 ม.ค. 59 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
https://www.pakkhadcity.go.th/Main/wp-content/uploads/2021/12/4หนังสือกระทรวงมหาดไทย-ท.pdf

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3ว 1617 ลว. 16 ส.ค. 60
https://www.pakkhadcity.go.th/Main/wp-content/uploads/2021/12/5หนังสือกรมส่งเสริมการปก.pdf

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3ว 6247 ลว. 3 พ.ย. 60 เรื่อง แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
https://www.pakkhadcity.go.th/Main/wp-content/uploads/2021/12/6หนังสือกระทรวงมหาดไทย-ด.pdf

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3ว6046 ลว. 19 ต.ค 61
https://www.pakkhadcity.go.th/Main/wp-content/uploads/2021/12/8หนังสือกระทรวงมหาดไทย-ท.pdf

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย. ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
https://www.pakkhadcity.go.th/Main/wp-content/uploads/2021/12/9ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-.pdf

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4 ว1713 ลว . 29 เม.ย. 62 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567)
https://www.pakkhadcity.go.th/Main/wp-content/uploads/2021/12/10หนังสือกรมส่งเสริมการป.pdf

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3 ว2931 ลว. 15 พ.ค. 62 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
https://www.pakkhadcity.go.th/Main/wp-content/uploads/2021/12/11หนังสือกระทรวงมหาดไทย-.pdf