นายศักดิ์ทวีชัย หมื่นหน้า

ปลัดเทศบาล
ตำบลปากคาด

นางสาวอนงค์  บุญมาผึ้ง

รองปลัดเทศบาล
ตำบลปากคาด

นายอาคม นิกรเทศ

หัวหน้า
สำนักงานปลัด

ว่าง

ผู้อำนวยการ
กองคลัง

นายรชฏ พันธุวงษ์

ผู้อำนวยการ
กองช่าง

นายสมทรัพย์ พลชัยยา

ผู้อำนวยการ
กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

นายธำรงศักดิ์ สุวะโคตร

ผู้อำนวยการ
กองสวัสดิการสังคม

นายธีระพล เถระพันธ์

ผู้อำนวยการ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

นางธัญญาวรรณ คล่องดี

ผู้อำนวยการ
กองการศึกษา

นางปรัชญาภรณ์ หล้าก่ำ

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเทศบาล
ปากคาด