หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลพนักงานเทศบาลตำบลปากคาด

หลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินผลพนักงานจ้างเทศบาลตำบลปากคาด

หลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินผลของลูกจ้างประจำเทศบาลตำบลปากคาด

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ