” วิสัยทัศน์ “

    “เทศบาลปากคาดเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม งามล้ำถ้ำศรีธน ชุมชนพัฒนา การศึกษาเป็นเลิศ”

– พันธกิจ มี 5 ข้อ ดังนี้ –

   พันธกิจที่ ๑  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ
พลังงานทดแทน และการผังเมืองให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับ การขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

   พันธกิจที่ ๒  ส่งเสริมการเกษตร สร้างรายได้ และพัฒนาศักยภาพของคนในครอบครัว
และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   พันธกิจที่ ๓  เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีส่งเสริมการท่องเที่ยว การกีฬา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

   พันธกิจที่ ๔  พัฒนาระบบการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาธารณสุขตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ของท้องถิ่น

   พันธกิจที่ ๕  สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผล เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงานและงบประมาณ