นายประหยัด ภิริยากุล

พนักงานขับรถยนต์

นางอำพร พระสว่าง

เจ้าพนักงานธุรการ

~ว่าง~

คนงานประจำรถขยะ