บุคลากรโรงเรียนเทศบาลปากคาด

นางปรัชญาภรณ์  หล้าก่ำ

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลปากคาด

ดร.ยุุภาพร ทวยจันทร์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางกนิษฐา ลมมูลตรี

ครู ค.ศ.3

นางระหงษ์ เตโซ

ครู ค.ศ.2

นายสุภากรณ์ ทำเนาว์

ครู ค.ศ.2

นายอภิลักษณ์ สว่างดี

ครู ค.ศ.2

น.ส.พนิดา ตรีรัตน์

ครู ค.ศ.1

นายธนุตปราชญ์ กุลด้วง

ครู ค.ศ.1

นางสาวลลิตา ผลจันทร์

ครูผู้สอน

นางสาวพัชรพร โคตรชมภู

ครูผู้สอน

นางอมรรัตน์ โคตรชมภู

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวรัตนาภรณ์ วิเศษอุตร

ผู้ดูแลเด็ก

นางนิภาภรณ์ พาอยู่สุข

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพรพรรณ สุวรรณราช

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

นางสาวธัญญาลักษณ์ ดานขุนทด

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนิภาพรรณ วิชัย

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

นางสาวปาริชาติ เสียงเย็น

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนวลอนงค์ ชัยชิต

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพัชรินทร์ ยนพันธ์

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสมยศ โสละมัด

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอรประภา การะพันธ์

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

นายชัยยุทธ สุนันทะนาม

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

นายบุญกอง แก่นสาร

นักการภารโรง

นายอุทัย รูปงาม

พนักงานขับรถยนต์