บุคลากรโรงเรียนเทศบาลปากคาด

นางปรัชญาภรณ์  หล้าก่ำ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลปากคาด

ดร.ยุุภาพร ทวยจันทร์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางกนิษฐา ลมมูลตรี

ครูชำนาญการพิเศษ

นางระหงษ์ เตโซ

ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุภากรณ์ ทำเนาว์

ครูชำนาญการพิเศษ

นายอภิลักษณ์ สว่างดี

ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.พนิดา ตรีรัตน์

ครูชำนาญการ

นายธนุตปราชญ์ กุลด้วง

ครู

นางสาวสุชานันท์ จรเกตุ
ครูผู้ช่วย

นางสาวนัฐทิยา ภวภูตานนท์
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพัชรพร โคตรชมภู

ครูผู้สอน

นางสาวลลิตา ผลจันทร์

ครูผู้สอน

นางสาวชาฎา โคตรชมภู
บุคลากรสนับสนุนการสอน

นางสาวรัตนาภรณ์ วิเศษอุตร

ผู้ดูแลเด็ก

นางอมรรัตน์ โคตรชมภู

ผู้ดูแลเด็ก

นางนิภาภรณ์ พาอยู่สุข

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพรพรรณ สุวรรณราช

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนิภาพรรณ วิชัย

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

นางสาวปาริชาติ เสียงเย็น

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนวลอนงค์ ชัยชิต

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพัชรินทร์ ยนพันธ์

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอรประภา การะพันธ์

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสมยศ โสละมัด

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

นายชัยยุทธ สุนันทะนาม

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

นายบุญกอง แก่นสาร

นักการภารโรง