รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564

https://www.pakkhadcity.go.th/Main/wp-content/uploads/2022/01/รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา-ประจำปีงบประมาณ-2564-1.pdf

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563

https://www.pakkhadcity.go.th/Main/wp-content/uploads/2021/12/รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา-ประจำปีงบประมาณ-2563.pdf