รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565

ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565