– ระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผนE-PLAN  http://e-plan.dla.go.th/

     – ระบบบันทึกบัญชีE-LAAS http://www.laas.go.th/

     – ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์E-Report http://ereport.dla.go.th/

     – ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐEGP http://www.gprocurement.go.th/new_index.html

     – ระบบสารสนเทศจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ http://welfare.dla.go.th/

     – ระบบการศึกษาท้องถิ่นsis http://sis.dla.go.th/index.jsp

     – ระบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท. ccis http://ccis.dla.go.th/

     – ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง ผู้บริหารและสมาชิก อปท. ele http://ele.dla.go.th/