นางนีรนันท์ ประเสริฐสังฃ์

คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)

นางทัศนีย์ วิระวรรณ

คนงานทั่วไป

นายทวน โคพะทา

คนงานทั่วไป (ผช.เทศกิจ)

นายไชยวัฒน์ เมธีปฎิภาน

คนงานทั่วไป (ช่างไม้)

นายแยม อุลเว

คนงานทั่วไป

นายสัมพันธ์ จุฬามณี

คนงานทั่วไป

นายชม ใจตรง

คนงานทั่วไป

นางไพบูลย์ แก่นสาร

คนงานทั่วไป

นายหัตชัย มาตยา

คนงานทั่วไป

นางนกเอี้ยง ปุระพรม

คนงานทั่วไป

นางหนูหย่วน นวลขาว

คนงานทั่วไป

นางเรย์ด้ารุณี ฝ่ายบุญ

คนงานทั่วไป

นายเปียก นามคำ

คนงานทั่วไป

นายเมทา พลที

คนงานทั่วไป

นายยงยุทธ ปลูกสกุล

คนงานทั่วไป

นายบุญกอง แก่นสาร

ภารโรง ร.ร.เทศบาล

นายธงชัย คำเหลือ

คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์

นายแสวง สุวรรณรอด

คนงานทั่วไป

นายมานิตย์ สุทธิประภา

คนงานทั่วไป

นายจันทร์ดี ผลจันทร์

พนักงานขับรถยนต์

นายกิตติ เลิศประเสริฐ

คนงานทั่วไป

นางนงนุช สิงหาท้าว

ภารโรง

นางสาวสุรัชนา ก้อนศรี

คนงานทั่วไป

นางลัดดาวัลย์ สุทธิประภา

คนงานทั่วไป

นางสาวมลิษา เลพล

คนงานทั่วไป

นางมะลิวรรณ ชนชิต

คนงานทั่วไป

นางสาวนุชนารถ ดีบัวพา

คนงานทั่วไป