พนักงานจ้างภารกิจ

นายเมคริน ศรีเชียงสา

พนักงานดับเพลิง

นายประนอม หินศิลา

พนักงานดับเพลิง

นายพงศธร โลหะปาน

ผู้ช่วยช่างโยธา

นายอธิชาติ นาทันลิ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวณัชพร ปุระพรม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายใจยา หาบุญมี

พนักงานขับรถยนต์

นายทศพร เหล่าศรีชัย

พนักงานขับรถขยะ

นายรัชพล โคตรเครื่อง

พนักงานขับรถยนต์

นายสายัญห์ คุ้มมิตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวจิราวรรณ วงศ์ภูมิเมือง

บุคลาการสนับสนุนการสอน(ธุรการ)

นางสาวรัชนี ฉิมพะลี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววารีญา ปัญจะแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายบุญมา แก้วมาตย์

พนักงานขับรถยนต์

นายอุทัย รูปงาม

พนักงานขับรถยนต์