ผู้นำชุมชน

นายพงษ์ศักดิ์ พลภักดี

กำนันตำบลปากคาด  บ้านปากคาดพัฒนา

นายปัญญา  ทองขันธ์

ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 บ้านปากคาด ต.ปากคาด
เบอร์โทร 080-739-4726

นายถวัลย์ จันทบูรณ์

ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 บ้านหนองมุม ต.ปากคาด

นางสำอาง สุดแก้ว

ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ปากคาดมวลชน ต.ปากคาด

นายพิเชษฐ บุญสวา

ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 บ้านห้วยคาด ต.ปากคาด

นายจันทา มั่งคั่ง

ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 บ้านท่านาคูณ ต.ปากคาด

นายณรงค์ วงศ์ภูมิเมือง

ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ้านท่าสวรรค์ ต.ปากคาด

นายธนพล อุลเว

ผู้ใหญ่บ้าน ม.15 บ้านทุ่งสว่าง ต.ปากคาด

นายสุริยา สินธิสุทธ์

ผู้ใหญ่บ้าน ม.16 ท่าสุขสันต์ ต.ปากคาด

นายประสาตร อามาตมนตรี

ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 บ้านโนนศิลา ต.โนนศิลา

นายชัชวาลย์ ลินสา

ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 บ้านหนองบัวบาน ต.โนนศิลา

นายอุบล มีกรอบทอง

ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 บ้านโนนบก ต.โนนศิลา

นายประพล เฮ็งเจริญ

ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 บ้านดอนเมืองใหม่ ต.โนนศิลา

นายวัชระ บรรณบดี

ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 บ้านโนนก่อ ต.โนนศิลา

นายพงศ์วัฒน์ ต้นคำ

ผู้ใหญ่บ้าน ม.10 บ้านโนนยาง ต.โนนศิลา

นายดวงตา หมื่นสะท้าน

ผู้ใหญ่บ้าน ม.11 บ้านศรีสมบัติ ต.โนนศิลา