สำนักปลัด

นายศักดิ์ทวีชัย หมื่นหน้า

ปลัดเทศบาลตำบลปากคาด

นาวสาวอนงค์ บุญมาผึ้ง

รองปลัดเทศบาลตำบลปากคาด

นายอาคม นิกรเทศ

หัวหน้าสำนักปลัด

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

น.ส.วรัตน์ธมน หล้าพิมพ์สิงห์

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นายจิตณฐกานต์ จิราธนาเมธาธรรม

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

นายธนาวัฒน์  บัวนาค

นิติกร

พ.จ.อ.สืบพงษ์ สงศิริ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายคมเพชร ปิติฤทธิ์

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญการ

นางสาววารีญา ปัญจะแก้ว

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสุรัชนา ก้อนศรี

คนงานทั่วไป

นายณัฐวุฒิ อินธิจันทร์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวอาภัสรา แน่นอุดร

พนักงานจ้างเหมาบริการ