สำนักปลัด

นาวสาวอนงค์ บุญมาผึ้ง

รองปลัดเทศบาลตำบลปากคาด

นายอาคม นิกรเทศ

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวนิลุบล วุฒิสาร

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

น.ส.วรัตน์ธมน หล้าพิมพ์สิงห์

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นายจิตณฐกานต์ จิราธนาเมธาธรรม

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

นายคมเพชร ปิติฤทธิ์

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญการ

นายธนาวัฒน์  บัวนาค

นิติกร ปฏิบัติการ

พ.จ.อ.สืบพงษ์ สงศิริ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาววารีญา

ปัญจะแก้ว

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสุรัชนา ก้อนศรี

คนงานทั่วไป

นายณัฐวุฒิ

อินธิจันทร์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวอาภัสรา

แน่นอุดร

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายอุทัย รูปงาม

พนักงานขับรถยนต์