กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายธีระพล เถระพันธ์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวมะลิกรรณ์ หิรัญธนิกโรจน์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

ว่าง

นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ

นางสาวณัชพร ปุระพรม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายศุภชัย แก้วทำ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวจิติมา ชนชิต

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายโรจน์ศักดิ์ ผลจันทร์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวดวงมุกดา สาสุนันท์

พนักงานจ้างเหมาบริการ