กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายธีระพล เถระพันธ์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวมะลิกรรณ์ หิรัญธนิกโรจน์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

ว่าง

นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ

นางสาวณัชพร ปุระพรม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ