กองสวัสดิการสังคม

นายธำรงศักดิ์ สุวะโคตร

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม

นางสาวมลิษา เลพล

คนงานทั่วไป