กองสวัสดิการสังคม

นายสมทรัพย์  พลชัยยา

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ว่าง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม

นางสาวมลิษา  เลพล
คนงานทั่วไป

นายสุทธิศิษฏ์  สุรินทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ