กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นายสมทรัพย์  พลชัยยา

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นายธวัชชัย บาตรงูเหลือม

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นายอภิวัฒน์  หมื่นหน้า

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุภาวิตา  ดีวาสนา

นักจัดการงานทั่วไป

นายอธิชาติ  นาทันลิ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอัฏพล  ชารีราษฎร์

คนงานทั่วไป

นายพิชญุตม์  ศรีธร

พนักงานจ้างเหมาบริการ