กองช่าง

นายรชฏ พันธุวงษ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ว่าง

นายช่างโยธา

นางอำพร  พระสว่าง

เจ้าพนักงานธุรการ

นายฉัตรชัย  ศรีจันทร์

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

ว่าง

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง