กองช่าง

นายรชฏ พันธุวงษ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายมานะ ธรรมวงค์

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

ว่าง

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

นางอำพร  พระสว่าง

ลูกจ้างประจำ (เจ้าพนักงานธุรการ)

ว่าง

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายพงศธร​ โลหะปาน

ผู้ช่วยช่างโยธา

นางสาวดลนภา​ สุทธิประภา

พนักงานจ้างเหมาบริการ