กองคลัง

น.ส.ศรีประกอบ พุทธวงศ์

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวพวงทิพย์ ลามคาญ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

น.ส.ศรีประกอบ พุทธวงศ์

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

ว่าง

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางพิศมัย พูลเพิ่ม

เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน

นางสาวรัชนี ฉิมพะลี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสายัญห์ คุ้มมิตร

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางสาวนุชนารถ ดีบัวพา

คนงานทั่วไป

นางลัดดาวัลย์ สุทธิประภา

คนงานทั่วไป

นางสาวพัชราภรณ์  สร้อยปลิว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวลลิตา  พิมมะนาว

คนงานทั่วไป

นางสาวปวิชยา เรียบไทยสง

พนักงานจ้างเหมาบริการ