กองคลัง

น.ส.ศรีประกอบ พุทธวงศ์

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

น.ส.ศรีประกอบ พุทธวงศ์

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นางสาวพวงทิพย์ ลามคาญ

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ว่าง

เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน

นางสาวรัชนี ฉิมพะลี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสายัญห์ คุ้มมิตร

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางสาวนุชนารถ ดีบัวพา

คนงานทั่วไป

นางลัดดาวัลย์ สุทธิประภา

คนงานทั่วไป

นางสาวพัชราภรณ์  สร้อยปลิว

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวลลิตา  พิมมะนาว

พนักงานจ้างเหมาบริการ