กองการศึกษา

นางธัญญาวรรณ คล่องดี

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

น.ส.นิภาพร​ พันธุโคตร

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

น.ส.วิลาพร​ คำสิทธิ์​

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายณัฐพงศ์ นิกรเทศ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

สุพิชชา ราชบัณฑิต

พนักงานจ้างเหมาบริการ