คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่

1)ช่วยลดการตอบคาถาม 2) ช่วยลดเวลาในการสอนงาน 3) ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการทางาน
4) ช่วยให้เกิดความสมํ่าเสมอในการทางาน 5) ช่วยลดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดในการทางาน
6) ทําให้การปฏิบัติงานเป็นแบบมืออาชีพ 7) ช่วยในการปรับปรุงงานและออกแบบกระบวนงานใหม่