คำสั่ง เทศบาลตำบลปากคาด

คำสั่ง เรื่อง
04/07/2022 แต่งตั้ง ผู้ตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลปากคาด
04/07/2022 แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ร้องเรียน-ร้องทุกข์
04/07/2022 แต่งตั้ง คณะทำงานบริหารจัดความเสี่ยง
04/07/2022 แต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลควบคุมภายใน
04/07/2022 คำสั่ง แต่งตั้ง คกก.ประจำศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
16/06/2022 คำสั่ง มอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ปลัดเทศบาล
31/05/2022 แต่งตั้ง อนุกรรมการและคณะทำงานช่วยเหลือการดำเนินการ กองทุนฯ 4/2564
31/05/2022 แต่งตั้ง อนุกรรมการและคณะทำงานช่วยเหลือการดำเนินการ กองทุนฯ 1/2564
31/05/2022 คำสั้ง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
31/05/2022 คำสั้ง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
28/04/2022 คำสั่งมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาล/รองปลัด ปฏิบัติราชการแทน
14/12/2021 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำพัฒนาแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากคาด
14/12/2021 คำสั่ง-คกก.พัฒนาเทศบาล-ทต.ปากคาด
14/12/2021 คำสั่ง-คกก.ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ
08/12/2021 คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง 2564