ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปากคาด ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น
ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

คำสั่ง แต่งตั้ง คกก.พัฒนาเทศบาลเทศบาลตำบลปากคาด