การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมของชุมชน

การประชุมประชาคมเทศบาลตำบลปากคาด
เมื่อวันพุธ ที่ ๒2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖4
เรื่อง การเพิ่มเติมแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากคาด (พ.ศ.2566-2570)
เพื่อพิจารณาโครงการพัฒนาบริเวณลานพญานาคและพื้นที่ริมน้ำบริเวณจุดผ่อนปรนห้วยคาด
โดยมีนายภิรมย์ ยนต์พันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลปากคาดเป็นประธานในการดำเนินการประชาคม และ
ข้าราชการเทศบาลตำบลปากคาด สมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน เข้าร่วมการประชาคม
ในครั้งนี้ณ โดมเอนกประสงค์ลานพญานาค อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

กีฬาต้านยาเสพติด
“ปากคาด ปากยิ้มลีก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565