การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

รายงานผลการดำเนินงาน แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต-ปี-2565

ตารางการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต