กองสาธารณสุขฯ

ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด+การต่ออายุใบอนุญาต

การขอใบอนุญาตจัดตั้งถานที่จำหน่ายอาหารและที่สะสมอาหารเกิน200เมตร+การต่ออายุใบอนุญาต

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุภาพ+การต่ออายุใบอนุญาต

ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล+การต่ออายุใบอนุญาต