กองสาธารณสุขฯ

มาตรฐานการบริการ
1.การให้ความสนใจ คือ การต้อนรับอย่างอบอุ่น การให้เกียรติประชาชน ประชาชนมีความสำคัญ และฟังประชาชนพูดและสบนัยน์ตาด้วย
2.การให้ความใส่ใจ คือ การเอาใจใส่ในการให้บริการอย่างเท่าเทียม ไม่แสดงออกอย่างเหนื่อยหน่ายเย็นชา และติดตามเรื่องของประชาชนจนสำเร็จ