รายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากคาดและผู้รับผิดในการดำเนินงานและบริการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

รายงานการประชุมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ

รายงานการประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากคาด โดยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากคาด