กรอบการประสานแผนพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดบึงกาฬ

กรอบการประสานโครงการพัฒนา หลักเกณฑ์ วิธีการ ประเด็นยุทธศาสตร์ ในการประสานแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดบึงกาฬ